K9631-29101 K963129101 5669-631-291-00 / 5669-631-2910-0 / 566963129100 5669-631-690 / 250-610 -631-2901-0 / 566963129010 Valve stem rubber (original) Iseki TX1300, TX1500, Mitsubishi, Noda, Satoh, Suzue, KE70, KE75 Iseki TX: TX1300 TX1500 Mitsubishi D: D1300 D1500 Mitsubishi MT: MT372 MT1301 Noda: NR1301 NR1501 Satoh: ST1300 ST1510 Suzue: M1200 M1501 Engine: KE70 KE75